THD Tulsa Health Department logo
ຊອກຫາ
ປິດປ່ອງຊອກຫານີ້.

ອາຫານ

ຂ່າວ ແລະ Blog

ເບິ່ງຂ່າວແລະຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຈາກພະແນກສຸຂະພາບ Tulsa. ຕິດຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະຂອງ THD ທີ່ communications@tulsa-health.org ຫຼືໂທຫາ 918-595-4402.

ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາ