NOTICE: All Tulsa Health Department locations are closed Thursday & Friday, Nov 23-24th in observance of Thanksgiving. We will reopen on Monday, November 27th to serve you.

let closeNotificationButton = document.getElementById("btn-close-notification"); let notificationBar = document.getElementById("notification-bar"); closeNotificationButton.addEventListener("click", hideNotificationBar); function hideNotificationBar() { notificationBar.style.display = "wala"; };

Pagsusuri sa TB

Ang Programa sa Pag-iwas sa Tuberkulosis sa buong komunidad ng THD ay gumagamit ng edukasyon, pagsusuri at paggamot sa TB upang makatulong na pigilan ang pagkalat ng Tuberculosis.

Ano ang Tuberculosis (TB)?

Ang TB ay sanhi ng bacteria na karaniwang umaatake sa baga. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng hangin mula sa tao patungo sa tao. Karaniwang nakakaapekto ang TB sa mga baga, ngunit maaari rin itong makaapekto sa ibang bahagi ng katawan, tulad ng utak, bato, o gulugod. Ang isang taong may aktibong sakit na TB ay maaaring mamatay kung hindi sila magpapagamot. Maaari kang mahulog sa isang mataas o katamtamang panganib na grupo para sa TB kung ikaw ay may impeksyon sa HIV, kamakailan lamang ay nakipag-ugnayan sa isang taong may aktibong sakit na TB, o kung ikaw ay kamakailan ay nasa isang bansa na may mataas na saklaw ng TB. 

Pagsubok

Sino ang dapat tumanggap ng pagsusuri para sa impeksyon sa TB:

 • Mga taong may sintomas ng aktibong TB.
  • Ang pangkalahatang sintomas ng sakit na TB isama ang pakiramdam ng pagkakasakit o panghihina, pagbaba ng timbang, lagnat, at pagpapawis sa gabi. Kasama rin sa mga sintomas ng sakit na TB sa baga ang pag-ubo, pananakit ng dibdib, at pag-ubo ng dugo. Ang mga sintomas ng sakit na TB sa ibang bahagi ng katawan ay nakadepende sa lugar na apektado.
 • Mga taong gumugol ng oras sa isang taong may sakit na TB.
 • Mga taong tinutukoy ng pribadong manggagamot o klinika.
 • Mga tao mula sa isang bansa kung saan ang sakit na TB ay mataas ang saklaw ng sakit na TB.
 • Mga taong nakatira o nagtatrabaho sa isang lugar na may mataas na peligro (ibig sabihin, mga correctional facility, pangmatagalang pasilidad sa pangangalaga o nursing home, mga pasilidad sa pagbawi ng droga at alkohol at mga tirahan na walang tirahan)
 • Mga taong may panganib na kadahilanan para sa muling pag-activate ng sakit.
  • Mga taong may HIV
  • Mga taong may iligal na droga
  • Ang mga taong may sakit sa iba pang mga sakit na nagpapahina sa immune system
  • Matatanda
  • Mga taong hindi nagamot nang tama para sa TB sa nakaraan
 • Mga taong walang tirahan

Mga serbisyo

Kasama sa mga Serbisyo sa TB sa THD ang:

 • X-ray ng dibdib 
 • Pagkolekta ng plema
 • HIV testing at iba pang lab testing
 • Gamot
 • Directly Observed Therapy (DOT)
 • Konsultasyon sa mga employer, paaralan, civic group, at healthcare provider
 

Ang mga pagsusuri sa TB ay karaniwang hindi kailangan para sa mga taong may mababang panganib na magkaroon ng impeksyon sa TB bacteria.

 

Accessibility
Ang pagsusuri sa balat ng TB para sa lahat ng pangkat ng edad ay isinasagawa sa Central Regional Health Center, James O. Goodwin Health Center, North Regional Health and Wellness Center, Sand Springs Health Center at Collinsville Health Center sa pamamagitan ng appointment lamang. Available ang isang Spanish-speaking interpreter. Available ang isang Burmese interpreter sa Central Regional Health Center.

 

Mga gastos
Mayroong $20 na singil para sa regular na pagsusuri sa balat ng TB. Walang bayad para sa pagsusuri sa TB kung ikaw ay nalantad sa isang aktibong kaso, itinuring na nasa mas mataas na panganib o may mga sintomas. May bayad para sa iba pang pagsusuri sa TB. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag 918-595-4109.

MGA LOKASYON

Mayroon kaming 10 mga lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo upang matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.

Lumaktaw sa nilalaman