THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Dữ liệu và Thống kê

THD thu thập và phân tích dữ liệu để thông báo cho công chúng và các chuyên gia y tế về tình trạng sức khỏe của cư dân Quận Tulsa tại bất kỳ thời điểm nào.

YÊU CẦU DỮ LIỆU

Bộ phận Đánh giá & Dữ liệu Sức khỏe của Sở Y tế Tulsa có thể cung cấp vô số dữ liệu liên quan đến sức khỏe để sử dụng trong các đơn xin trợ cấp, thuyết trình, quản lý chương trình, v.v. Xin lưu ý rằng thời gian xử lý yêu cầu dữ liệu tối thiểu là hai tuần.

Báo cáo tình trạng sức khỏe quận Tulsa

Báo cáo toàn diện này trình bày chi tiết về kết quả sức khỏe và các yếu tố góp phần vào sức khỏe ở Quận Tulsa. Định dạng mới này là định dạng tương tác, thân thiện với người dùng. Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá dữ liệu.

Nhìn lại vị trí của chúng tôi: Hồ sơ Y tế Quận Tulsa

THD thu thập và phân tích dữ liệu để thông báo cho công chúng và các chuyên gia y tế về tình trạng sức khỏe của cư dân Quận Tulsa theo thời gian. Mục tiêu của Hồ sơ Y tế Quận Tulsa là cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số sức khỏe quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thúc đẩy chính sách, lập kế hoạch và thực hiện chương trình, đồng thời khuyến khích thảo luận trong cộng đồng về các chiến lược cải thiện sức khỏe. Báo cáo toàn diện này cung cấp đánh giá về sức khỏe của người dân Quận Tulsa và trình bày thông tin về nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đánh giá nhu cầu sức khỏe cộng đồng quận Tulsa

CHNA của Quận Tulsa là một phương pháp tiếp cận có hệ thống, dựa trên dữ liệu để xác định tình trạng sức khỏe, hành vi và nhu cầu của cư dân tại Quận Tulsa. Thông tin thu được từ đánh giá này cho phép cộng đồng xác định các lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất và phát triển các chiến lược nhằm nhắm mục tiêu hiệu quả vào các lĩnh vực này nhằm mang lại kết quả sức khỏe cộng đồng tốt nhất có thể.

Nhà ở và sức khỏe

Xem một nghiên cứu về tác động của nhà ở và sức khỏe ở Quận Tulsa. Báo cáo này mô tả một số vấn đề mà Tulsa gặp phải liên quan đến nhà ở và sức khỏe, đồng thời đưa ra một loạt khuyến nghị để giải quyết những vấn đề này.

Nguồn dữ liệu hữu ích bổ sung

Các nguồn dữ liệu hữu ích bổ sung:

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung